Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle - zowel mondelinge als schriftelijke - offertes, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, adviesaanvragen, foto- en video-aanvragen en overige rechtsverhoudingen tussen Graphix Photos en u als de opdrachtgever.
1.2. Wij kunnen samen andere afspraken maken dan in deze voorwaarden staan. Die afwijkende afspraken gelden alleen als wij die schriftelijk hebben vastgelegd.
1.3. Graphix Photos mag op ieder moment deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige overeenkomsten. De gewijzigde voorwaarden gelden dan vanaf de datum die die bovenaan de voorwaarden staat aangegeven. Dat betekent dat op eerdere aanbiedingen, offertes en overeenkomsten nog niet de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar een eerdere versie.

2. Offertes en overeenkomsten
2.1. Offertes van Graphix Photos zijn geheel vrijblijvend en vervallen van rechtswege na 7 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij Graphix Photos dit anders heeft aangegeven aangegeven. Dit geldt ook voor portfolio/Time For Portfolio (TFP) doeleinden.
2.2. Aanbiedingen die Graphix Photos op haar website danwel en/of via haar social media toont, zijn geldig voor de periode die in de advertentie is aangegeven.
2.3. Bij de offerte stuurt Graphix Photos een pdf van deze algemene voorwaarden mee of, als dat praktisch niet mogelijk is, geeft Graphix Photos de link waar u deze voorwaarden op de website kunt vinden en als pdf kunt downloaden.
2.4. Alle prijzen in de offertes van Graphix Photos zijn inclusief BTW voor particulieren en zijn exclusief BTW voor bedrijven/ondernemers, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.
2.5. Graphix Photos behoudt zich het recht voor om bij bepaalde opdrachten een aanbetaling te vragen van 50% van het gehele afgesproken bedrag.
2.6. We hebben een overeenkomst zodra u Graphix Photos akkoord geeft op de offerte. U kunt het akkoord per post of per e-mail geven.


3. Betalingen
3.1. Bent u een particulier en boekt u een fotoshoot bij Graphix Photos, dan moet u uiterlijk 48 uur voor aanvang van de fotoshoot het volledige verschuldigde bedrag aan Graphix Photos hebben betaald. U ontvangt daarvoor een factuur van Graphix Photos. Graphix Photos geeft hierop aan wanneer u uiterlijk het verschuldigde bedrag voldaan moet hebben.
3.2. Hebt u als particulier niet uiterlijk 48 uur het volledige verschuldigde bedrag betaald, dan schort Graphix photos haar verplichtingen op totdat u wel het volledig verschuldigde bedrag hebt betaald. Tenzij wij hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
3.3. Bent u een zakelijke opdrachtgever en handelt u uit naam van uw bedrijf/onderneming, dan moet u voordat Graphix Photos haar dienstverlening start een aanbetaling hebben voldaan van 50% over het gehele afgesproken bedrag. Dit is alleen anders als wij dat dat schriftelijk hebben afgesproken. U ontvangt een factuur van Graphix Photos waarop staat wanneer u uiterlijk betaald moet hebben.
3.4. Betaalt u niet binnen de afgesproken betaaltermijn, dan ontvangt u van Graphix Photos een betalingsherinnering, waarin Graphix Photos aan u nog een korte termijn gunt om alsnog te betalen.
3.5. Totdat de overeengekomen betalings is voldaan, schort Graphix Photos haar werkzaamheden op.
3.6. Hebt u ook na het verstrijken van de extra betaaltermijn in de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet voldaan, dan bent u in verzuim. Dat betekent dat u wettelijke rente en dat betekent dat u wettelijke rente en
buitengerechtelijke incassokosten aan Graphix Photos verschuldigd bent. De buitengerechtelijke incassokosten die Graphix Photos op basis van het Besluit buitengerechtelijke incassokosten mag rekenen, zijn:

                            ■ 15% over de eerste € 2.500,- van het totale openstaande bedrag (met een minimum van € 40,-);
                            ■ 10% over de volgende € 2.500,- (dus van € 2.500,- tot € 5.000,-) van het totale openstaande bedrag;
                            ■ 5% over de volgende € 5.000,- (dus van € 5.000,- tot € 10.000,-) van het totale openstaande bedrag;
                            ■ 1% over de volgende € 190.000,- (dus van € 10.000,- tot € 200.000,-) van het totale openstaande bedrag;
                            ■ de buitengerechtelijke incassokosten bedragen 0,5% over alles wat daarboven (= boven de € 200.000,-) nog
                               onbetaald is met een maximum van € 6.775,- aan buitengerechtelijke incassokosten.


3.7. Als u een particuliere opdrachtgever bent, is het niet mogelijk om een betalingsregeling met Graphix Photos af te spreken.
3.8. In de volgende gevallen zijn alle bedragen die u aan Graphix Photos verschuldigd bent direct opeisbaar (dat wil zeggen dat Graphix Photos geen betalingsherinnering aan u hoeft te sturen om haar volledige vordering bij u op te eisen):

                            ■ u bent blijvend in verzuim;
                            ■ op u is de schuldsaneringsregeling van toepassing of u hebt deze regeling aangevraagd;
                            ■ u hebt surseance van betaling aangevraagd;
                            ■ u hebt het faillissement van uw bedrijf aangevraagd;
                            ■ het faillissement van uw bedrijf is aangevraagd;
                            ■ uw bedrijfs is failliet;
                            ■ u bent onder curatele gesteld of een aanvraag daarvoor is in behandeling;
                            ■ er is op uw vermogensbestanddelen of de vermogensbestanddelen van uw bedrijf executoriaal beslag gelegd;
                            ■ u bent op een andere manier het beheer over uw vermogen verloren.


4. Einde van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst tussen Graphix Photos en u eindigt, zodra Graphix Photos de afgesproken dienstverlening heeft uitgevoerd.
4.2. U mag de overeenkomst tussentijds beëindigen als Graphix Photos in verzuim is. Graphix Photos zal in dat geval alle tot dan toe gemaakte kosten factureren en verrekenen met het door u betaalde voorschot.
4.3. U kunt tot 48 uur voor aanvang een fotoshoot afzeggen. Het kan voorkomen dat Graphix Photos toch al kosten voor uw fotoshoot heeft gemaakt, die zij niet meer teniet kan doen. Denk hierbij aan locatiekosten, kosten voor ingehuurde modellen, etc. Is daarvan sprake dan brengt Graphix Photos die kosten alsnog bij u in rekening.
4.4. Zegt u binnen 48 uur voor aanvang van een fotoshoot af of komt u niet opdagen tijdens de fotoshoot, dan bent u aan Graphix Photos het volledige bedrag van de fotoshoot en de eventuele bijkomende kosten bij u in rekening.
4.5. Graphix Photos mag de overeenkomst met u per direct beëindigen in de volgende gevallen, zonder dat zij enige schadevergoeding aan u verschuldigd is of wordt:

                          ■ u bent blijvend in verzuim;
                          ■ op u is de schuldsaneringsregeling van toepassing of u hebt deze regeling aangevraagd;
                          ■ u hebt surseance van betaling aangevraagd;
                          ■ u hebt het faillissement van uw bedrijf aangevraagd;
                          ■ het faillissement van uw bedrijf is aangevraagd;
                          ■ uw bedrijfs is failliet;
                          ■ u bent onder curatele gesteld of een aanvraag daarvoor is in behandeling;
                          ■ er is op uw vermogensbestanddelen of de vermogensbestanddelen van uw bedrijf executoriaal beslag gelegd;
                          ■ u bent op een andere manier het beheer over uw vermogen verloren.

4.6. De beëindiging / opzegging van de overeenkomst kan schriftelijk. Dat mag ook per e-mail zijn.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Graphix Photos voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap uit.
5.2. Vinden gedurende de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen plaats, dan brengen wij elkaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.3. Relevante gegevens en bescheiden die Graphix Photos nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst moet u op tijd en op eerste verzoek aan Graphix Photos geven. Lukt u dat niet op tijd, dan mag Graphix Photos de overeenkomst opschorten. Mogelijk ontstaan door die vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kosten. Die kosten brengt Graphix Photos bij u in rekening. Van die kosten ontvangt u een specificatie.
5.4. Als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, kan en mag Graphix Photos derden inschakelen. Graphix Photos brengt u daarvan op de hoogte.

6. Levering foto’s
6.1. Graphix Photos levert aan u de foto's binnen maximaal 6 weken.
6.2. Graphix Photos levert u de foto's in het afgesproken formaat aan, tenzij wij daarover andere nadere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
6.3. Het is mogelijk om de foto's op groter formaat zonder logo te kopen. Daarover maken we aparte afspraken, onder andere over de prijs.
6.4. Graphix Photos levert u de foto's via WEtransfer online of, als we dat schriftelijk hebben afgesproken, op een USB Stick.
6.5. In geval van Portfolio/vrij werk/Time For Portfolio-foto’s (TFP) geldt het volgende. TFP wordt gezien als een gratis samenwerking tussen model(len)/fotograaf(en)/visagiste(n)/stylist(en). Graphix Photos levert Time For Portfolio (TFP) - foto's aan u alleen op webformaat-kwaliteit met het watermerk van Graphix Photos erop.
6.6. Houdt u zich niet aan onze overeenkomst of ander gemaakte schriftelijke afspraken, dan heeft Graphix Photos het recht om de foto's niet aan u te leveren.

7. Eigendomsrechten (inclusief Portfolio/vrij werk/Time For Portfolio(TFP))
7.1. Alle foto’s die Graphix Photos heeft gemaakt, worden beschermd door het auteursrecht en mogen door u alleen gebruikt worden voor het schriftelijke overeengekomen doel.
7.2. U mag TFP-werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij u daarvoor van Graphix Photos schriftelijke toestemming heeft. Gebruikt u TFP-werk wel commercieel, of plaatst u TFP-werk op social media, dan berekent Graphix Photos u alsnog het volledige fotoshoot-tarief in rekening.
7.3. Tenzij wij anders schriftelijk hebben afgesproken, mag u de foto’s eenmalig gebruiken voor het vooraf afgesproken doel.

7.4. U mag de foto’s die Graphix Photos voor u heeft gemaakt niet bewerken of laten bewerken door iemand anders. U mag ook geen filters van social media of andere bewerkingsprogramma's gebruiken. Doet u dit wel, dan is sprake van afbreuk van de door Graphix Photos gemaakte fotokwaliteit. Graphix Photos kan hierdoor reputatieschade leiden en Graphix Photos houdt u hiervoor aansprakelijk. Graphix Photos kan u daarvoor een boete opleggen van € 5.000 per
bewerkte foto zonder toestemming. Daarnaast bent u wettelijke schadevergoeding aan Graphix Photos verschuldigd.
7.5. U mag de foto’s die Graphix Photos voor u heeft gemaakt niet voor een ander doel gebruiken dan we schriftelijk hebben afgesproken.
7.6. U mag het exclusieve recht op het gebruik van de foto’s bij Graphix Photos aanvragen, zodra u aan al uw verplichtingen richting Graphix Photos hebt voldaan. Daaronder valt de volledige betaling van het door Graphix Photos bij u in rekening gebrachte bedrag. Let u erop, dat u ook in dat geval de foto’s alleen openbaar mag maken en gebruiken voor het afgesproken doel.
7.7. Graphix Photos bepaalt zelf het aantal gemaakte foto's dat zij aflevert aan de opdrachtgever, tenzij we dat anders schriftelijk hebben afgesproken.
7.8. Graphix photos is niet verplicht meerdere gemaakte of overige gemaakte beelden aan u te laten zien, dan wel te af te staan.
7.9. De onbewerkte/verkeerd gemaakte foto's (het ‘ruwe materiaal’) blijven te allen tijde eigendom van Graphix Photos. Graphix Photos zal dit ruwe materiaal niet aan u laten zien. U kunt dan ook niet de RAW bestanden bij Graphix Photos opvragen.
7.10. Graphix Photos bewaart van iedere gemaakte fotoshoot de foto's ten minstens 1 jaar in haar archief. De maximum bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de foto’s gebruikt zijn. Gedurende deze bewaartermijn kunt u van de foto’s nog nabestellingen doen tegen een vooraf door Graphix Photos voorgelegde vergoeding.
7.11. Graphix Photos mag de in uw opdracht gemaakte foto’s wel gebruiken voor commerciële doeleinden. Graphix Photos zal u hierover van tevoren inlichten.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Graphix Photos is jegens u niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het foto’s en/of videobeelden,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde Graphix Photos.
8.2. Graphix Photos is alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit grove schuld of opzet. Die aansprakelijkheid van Graphix Photos voor directe schade is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedragen.
8.3. Graphix Photos heeft geen bedrijfsverzekering, maar wel een verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
8.4. Graphix Photos is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde (=misgelopen) winst, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies van handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5. Als door uw handelen of nalaten schade aan eigendommen van Graphix Photos ontstaat, dan moet u die schade aan Graphix Photos vergoeden.
8.6. Graphix Photos kan van u verlangen dat u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Op verzoek van Graphix Photos moet u uw polis laten zien.

9. Toepasselijke recht en bevoegde rechter
9.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.
9.2. In principe is alleen de rechter in Den Haag bevoegd om

bevoegd om geschillen tussen u en Graphix Photos te beslechten, tenzij de wet een andere rechter aanwijst.